free
hit counter
MEDIA-ADS.be
MEDIA-ADS.be
Ga naar de inhoud
ALGEMENE VOORWAARDEN

MEDIA-ADS.be

Algemene Voorwaarden

www.MEDIA-ADS

Algemene Voorwaarden voor Bestellingen door Bedrijven en particulieren
 
BEDANKT OM EEN BESTELLING OP WWW.MEDIA-ADS TE OVERWEGEN. WIJ NEMEN UW RECHTEN ALS CONSUMENT ZEER ERNSTIG. DE JURIDISCHE RELATIE TUSSEN U EN MEDIA-ADS WORDT BEHEERST DOOR DE HIERNA VOLGENDE BEPALINGEN. LEES ZE DAAROM ZEER AANDACHTIG. ZIJ ZIJN ER IN DE EERSTE PLAATS VOOR U.
Leesbaarheid
MEDIA-ADS heeft er alles aan gedaan om haar Algemene Voorwaarden leesbaar te maken voor u als consument. Mocht u ondanks de zorg die aan de leesbaarheid van de tekst werd besteed, toch nog vragen hierover hebben, aarzel dan niet om de klantendienst van MEDIA-ADS te contacteren. U vindt de gegevens van de klantendienst onderaan deze Algemene Voorwaarden.
Overeenkomst tussen u en MEDIA-ADS
Van zodra MEDIA-ADS de bevestiging ontvangt van uw bestelling op de website www.MEDIA-ADS, komt een geldige overeenkomst tussen u en MEDIA-ADS tot stand. Door het plaatsen van uw bestelling, aanvaardt u meteen ook deze Algemene Voorwaarden. MEDIA-ADS kan helaas niet met elke klant een afzonderlijk onderhandelde overeenkomst sluiten, vandaar dat wij deze o.i. redelijke en billijke standaardvoorwaarden gebruiken.
Op goede gronden kan MEDIA-ADS wel beslissen om de geldigheid van de overeenkomst te laten afhangen van bijzondere modaliteiten of voorwaarden (bv. als de bestelling wordt geplaatst door een minderjarige of als vorige bestellingen onbetaald zijn gebleven of buiten termijn werden betaald). Deze bijzondere modaliteiten of voorwaarden zullen u in dat geval wel duidelijk en voorafgaand kenbaar worden gemaakt.
Beschikbaarheid van en informatie op de website
MEDIA-ADS kan om technische redenen niet waarborgen dat de website www.MEDIA-ADS perrmanent online zal zijn en steeds in al zijn onderdelen perfect zal functioneren. MEDIA-ADS doet er natuurlijk wel alles aan om u een zo goed mogelijke gebruiks- en koopervaring te geven.
MEDIA-ADS kan ook geen garantie geven met betrekking tot de resultaten die u krijgt bij het gebruik of de consultatie van www.MEDIA-ADS. In vakjargon heet het dat MEDIA-ADS de website www.MEDIA-ADS ter beschikking stelt op een as is en as available basis. Nog anders gezegd: MEDIA-ADS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die het gevolg is van het loutere gebruik of de loutere consultatie van www.MEDIA-ADS.
Productomschrijving
Alle producten en diensten die door MEDIA-ADS aangeboden worden via www.MEDIA-ADS, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. MEDIA-ADS kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële fouten, onjuistheden of onvolledigheden die in de aanbiedingen of de titel- of productinformatie voorkomen, als deze fouten haar natuurlijk niet zelf kunnen worden toegerekend. Evenmin kan MEDIA-ADS de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de aangeboden producten en diensten waarborgen.
Kwaliteitswaarborg
MEDIA-ADS waarborgt zoveel als mogelijk dat de door u bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de aanbieding vermelde gegevens, de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
Prijzen
De prijzen van producten en diensten op www.MEDIA-ADS.be zijn geldig op de dag waarop deze op de website te lezen vallen, of voor de periode waarvoor de aanbieding of prijs geldt. Als die periode beperkt is in de tijd, wordt dat duidelijk aangegeven.
MEDIA-ADS kan de prijzen van producten en diensten eenzijdig wijzigen maar zal dat alleen op goede gronden (bv. gewijzigde marktomstandigheden of een gewijzigde leverancierspolitiek) doen. Van zodra uw bestelling is geplaatst, zal MEDIA-ADS de prijs echter niet meer wijzigen.
De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en eventuele recyclagebijdrage (RECUPEL).
Tenzij, anders expliciet zijn de verzendingskosten naar een bestemming op Belgisch grondgebied inbegrepen. Voor zendingen naar het buitenland staat telkens duidelijk aangegeven hoeveel het supplement voor de verzendingskosten bedraagt. Verzendingskosten gelden uiteraard enkel voor de levering van materiële producten (verzendingskosten worden u dus niet aangerekend bij de aankoop van digitale producten die u rechtstreeks downloadt van de website www.MEDIA-ADS of materiële goederen die u -na afspraak- afhaalt bij MEDIA-ADS of bij de verdeler).
Betaling
De klant kan vrijwillig kiezen voor online betaling of voor voorafgaandelijke overschrijving van het verschuldigde bedrag in het kader van de afgesloten overeenkomst. Kiest de klant voor betaling op factuur, dan zijn de facturen van MEDIA-ADS betaalbaar uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum. Ingeval van laattijdige of gedeeltelijke betaling worden, zonder dat u daarvoor in gebreke moet worden gesteld, alle op dat ogenblik nog onbetaalde facturen t.o.v. MEDIA-ADS onmiddellijk en volledig opeisbaar. U erkent in dat geval ook een forfaitaire en buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 18% van het nog openstaande saldo, met een minimum van 12,50 Euro. Bovendien loopt over het nog verschuldigde saldo een verwijlrente van 1,5% op maandbasis, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. U aanvaardt als klant tot slot ook uitdrukkelijk dat MEDIA-ADS de door u verrichte betalingen op de oudste openstaande facturen toerekent.
Voorraad
MEDIA-ADS biedt de op www.MEDIA-ADS aangeboden producten en diensten aan tot uitputting van de voorraad. MEDIA-ADS doet zijn uiterste best opdat alle door u bestelde producten en diensten beschikbaar zouden zijn.
Het kan echter gebeuren dat een artikel na het plaatsen van uw bestelling toch uit voorraad blijkt te zijn. In dat geval wordt u automatisch verwittigd van de vermoedelijke leveringsdatum. Als deze datum naar uw oordeel te ver in de toekomst ligt, kan u uw bestelling annuleren binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het bericht van vermoedelijke levering. MEDIA-ADS zal in dat geval het door u eventueel al betaalde factuurbedrag volledig rembourseren en u een creditnota zenden. MEDIA-ADS kan verder echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product, behalve indien de wet anders zou bepalen.
Levering van uw product
De plaats van levering is de plaats die u aangaf tijdens het plaatsen van uw bestelling.
Het tijdstip van levering staat vermeld op de bevestiging van uw bestelling. De levertermijn hangt af van de status van het product (in stock, niet in voorraad, voorbestelling …). Hoewel MEDIA-ADS er alles aan doet om de door u bestelde goederen of diensten tijdig tot bij u te krijgen, is de aangegeven leveringstermijn louter indicatief (MEDIA-ADS is op dit punt trouwens afhankelijk van zijn leveranciers). MEDIA-ADS kan ook niet aansprakelijk worden gesteld bij laattijdige levering.  MEDIA-ADS zal u wel gedurende de volledige levertermijn op de hoogte houden van de status van het product of de dienst als er wijzigingen optreden in de status van uw bestelling. Indien de bestelling naar uw aanvoelen te lang op zich laat wachten, kan u steeds terecht bij de klantendienst van MEDIA-ADS, waarvan u de gegevens onderaan deze Algemene Voorwaarden vindt. Wij zoeken dan samen met u naar de beste oplossing.
Voor artikelen uit voorraad (na het plaatsen van uw bestelling): zie hierboven onder "voorraad".
Recht van retour (normaal)
De Wet op de Handelspraktijken laat u als koper toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van een fysisch product, aan MEDIA-ADS  mee te delen dat u van de verkoop afziet. U kan dat doen door een mail te zenden naar info@MEDIA-ADS of door een brief te richten aan onze klantendienst, waarvan u de gegevens onderaan deze Algemene Voorwaarden vindt. De goederen waarvan u de aankoop heeft geannuleerd, dienen - behalve als ze beschadigd of niet-conform zijn en dat niet door uw toedoen is gebeurd - ongeopend te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (maximaal 3 werkdagen). MEDIA-ADS zal uw bestelling volledig terugbetalen van zodra wij het geretourneerde artikel in behoorlijke staat hebben ontvangen. U krijgt van MEDIA-ADS in dat geval ook een creditnota toegezonden. U zal wel zelf de verzendkosten moeten betalen om het product terug te sturen.
MEDIA-ADS maakt u er wel attent op dat het wettelijk retourrecht alleen geldt voor de materiële producten die op www.MEDIA-ADS.be te koop worden aangeboden. Onze verstrekte dienstverlening (advertentie-credits, schrijven van teksten, vertalingen, adviezen, enz...) of digitale producten zoals credits, E-books of andere gedownloade bestanden daarentegen zijn niet tastbaar en vallen uit hun aard niet onder het retourrecht. Juridisch is de levering van een digitaal boek trouwens een dienst, en geen verkoop zoals bij de levering van een papieren boek. Niet verbruikte credits kunnen en zullen ook onder geen enkel beding terugbetaald worden door MEDIA-ADS aan de aankoper. Credit gelden onbeperkt in de tijd en kunnen dus op die manier verbruikt worden door de aankoper.
 
Hou er ook rekening mee dat bij audio-, video- of datadragers en bij software wettelijk de aanspraak op het retourrecht is uitgesloten wanneer de verzegeling door de consument is verbroken.
Voor het uitoefenen van uw retourrecht kan u terecht op het adres onderaan deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de plaats waar u woont of verblijft. Vergeet niet de referte van uw bestelling of factuur, evenals uw rekeningnummer te vermelden. Anders kan de terugbetaling van de geretourneerde goederen ernstige vertraging oplopen.
Taal van de overeenkomst
www.MEDIA-ADS is voorlopig alleen beschikbaar in het Nederlands. Dat is meteen ook de taal van de overeenkomst tussen u en MEDIA-ADS. Klachten of opmerkingen die u in het Frans  of het Engels aan MEDIA-ADS, zullen evenwel ook worden behandeld binnen redelijke grenzen.
Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
Op de overeenkomst die u sluit met MEDIA-ADS is alleen het Belgische recht van toepassing, zelfs als u in het buitenland woont of verblijft. Bovendien zijn de rechtbanken en hoven met zetel in de stad Ieper exclusief bevoegd om van enig geschil tussen u en MEDIA-ADS kennis te nemen.
Voor vragen, opmerkingen, klachten of de uitoefening van uw retourrecht kan u zich wenden tot:
MEDIA-ADS
t.a.v. de klantendienst
E-mailadres: info@MEDIA-ADS
België
Ondernemingsnummer: 0704 471 012
BTW-nummer: BE 0704 471 012
Heeft u na het lezen van deze Voorwaarden nog steeds vragen ?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantendienst van MEDIA-ADS via e-mail.
© 2018 - MEDIA-ADS
MEDIA-ADS

Email: info@media-ads.be
Aangesloten sites

SuperAchats.be - SuperVentes.be - e.a.

Terug naar de inhoud